İNGL 101 İngilizce I (3Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 171 İşletme ve İktisat için Matematik I (3 Kredi)
Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Denklemler Sistemi ve Üssel-Logaritmik Fonksiyonlar.

BTKL 151 Bilgi Teknolojilere Giriş I (3 Kredi)
Bilgi Teknolojilere Giriş dersi olan BTKL 151 öncelikle bilgisayarın nasıl işlediğini ve Windows 7 işletim sistemini öğretmektedir. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve öğrencilere ileriki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 101 İşletmeye Giriş (3 Kredi)
Bu ders, işletme bilimine ait temel kavramları, işletmelerin kuruluşunu, işletme çeşitlerini, işletmelerde yönetim olgusunu, yönetimin işlevlerini, pazarlama yönetimini, üretim ve finans ile insan kaynakları yönetimini irdelemektedir.

EKON 101 İktisata Giriş I (3 Kredi)
İktisada giriş dersinin amacı; toplumsal bilim olarak iktisat kavramının incelenmesi ve ekonominin işleyişini,derinliğini ve gücünü öğrencilerle tanıştırmaktır. Derste temel mikroiktisadi konular irdelenerek öğrencilerin iktisat ile ilgili temel kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri kavramaları sağlanmaktadır. Ekonominin kapsamı, temel ekonomik problemler, kıtlık, arz-talep ve piyasa dengesi, esneklik, üretim süreci ve kar maksimizasyonu, tüketici tercihleri, kısa ve uzun dönem maliyetler ve çıktı kararları bu derste incelenecek temel konuları oluşturmaktadır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 101 Türk Dili I (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar.

İNGL 102 İngilizce II (3 Kredi)
Dilbilgisi ve kelime öğretimi; temel okuma ve yazma dersleri, temel dinleme ve konuşma uygulamalarından oluşmaktadır.

MTMK 172 İşletme ve İktisat için Matematik II (3 Kredi)
Matrisler, Determinantlar, Limit, Türev, İntegral ve Uygulamaları.

BTKL 152 Bilgi Teknolojilere Giriş II (3 Kredi)
Windows, Windows Komutları, pencere komutları çalışma, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel ve Microsoft Power Point Proje hazırlanması. Dersin amacı uygulamaları ile Microsoft Office öğretmek ve Öğrencilere ilerki ders ve yaşantılarında Microsoft Word, Excel ve PowerPoint doğru kulanarak başarılı olmalarını sağlamaktır.

YNTM 102 İşletme Yönetimi (3 Kredi)
Bu dersin amacı, işletme yönetiminin temel kavramlarını öğrenciye benimseterek ileri dönemlerdeki derslere hazırlık yapmaktır. Dersin içeriğinde işletme yönetimi ve yöneticilere ilişkin kavramlar aktarılır. Tarihte yönetim bilimlerinin geçirdiği evreler ve bugüne kadarki yönetim modelleri tartışılarak çağdaş yönetim yaklaşımları gösterilir. İşletme yönetiminin iç ve dış çevreyle ilişkisi ortaya konur. Yönetim süreci (planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme ve kontrol) aktarılır.

EKON 102 İktisata Giriş II (3 Kredi)
İktisada giriş II dersinin amacı; arz ve talep, enflasyon gibi, iktisat ile ilgili temel kavramları, iktisadi olgular ve bunlar arasındaki sistematik ilişkileri, günümüz ekonomi ve politik ilişkilerine kaynaklık eden ve yön veren temel iktisadi okulların bakış açılarını öğrencilere iletmektir. Makroiktisada giriş, ulusal üretim ve milli gelir ölçümü, işsizlik, enflasyon, uzun dönem büyüme, toplam harcama ve denge çıktı düzeyi, para arzı ve federal rezerv sistemi, para telebi ve denge faiz oranı, mal ve para piyasalarında toplam talep, toplam arz ve denge fiyat seviyesi, makroiktisatta emek piyasasI bu derste incelenecek temel konu başlıklarıdır.

ATA 102 Atatürk İlkeleri II (0 Kredi)
İki dönem içerisinde verilecek olan bu derste Atatürk İlkeleri analitik ve tarihsel olarak incelenecektir.

TUR 102 Türk Dili II (0 Kredi)
Yazılı ve Sözlü Anlatım dersi Türkçe’nin tarihsel gelişiminden başlayıp, yazım kurallarına, dilekçe yazmadan, kaynakça göstermeye kadar hemen hemen tüm konular öğrencilere verilmektedir.

YNTM 201 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Genel Olarak İletişim; Yazılı İletişim; Yazışma İlkeleri ve Kuralları; Resmi Yazılar; Resmi Yazı Çeşitleri; Özel Yazılar; Özel Yazı Çeşitleri; Evrak Hizmetleri; Postalama Şekilleri.

MTMK 281 İstatistik I
Temel Kavramlar ve Seriler, Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri, Olasılık uzayları. Olasılık hesapları. Rasgele değişkenler ve rasgele değişkelerin birinden bağımsızlığı. Dağılım fonksiyonları ve özellikleri. Beklenen değer, varyans, kitle momentleri, örneklem momentleri, örneklem momentlerinin yakınsama özellikleri. Kovaryans. Korelasyon.

MHSB 201 Finansal Muhbasebe I (3 Kredi)
Temel kavramlar ve muhasebe ilkeleri, muhasebe eşitliği, hesap grupları ve hesapların sınıflandırılması, kullanılan defterler, envanter defterinin hazırlanması, açılış bilançosu’nun oluşturulması, dönem içi yevmiye ve defteri kebir kayıtları, katma değer vergisi ve muhasebe kaydı, genel geçici mizanın hazırlanması, dönem sonu ayarlama kayıtları, dönem sonu kesin mizanın hazırlanması, kapanış kayıtları ve finansal tabloların hazırlanması konularını içeren bir derstir.

YNTM 206 Hukuka Giriş (3 Kredi)
Toplum Yaşamı; Sosyal Düzen Kuralları; Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kurallarının Karşılaştırması; Hukuk Kuralının Analizi – Yaptırım – Hukukun Anlamı; Gelenek Hukuku; Hukuk Kaynağı Olarak Kanunlar; Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi; Tüzükler ve Yönetmelikler; Çeşitli Hukuk Sistemleri; Kanunlaştırma Hareketleri; Yargısal İçtihatlar; Bilimsel İçtihatlar; Hukukun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımı; Özel Hukukun Bölümleri; Kamu Hukukunun Bölümleri.

EKON 201 Mikroiktisat (3 Kredi)
Ders Ekonomiye Giriş I dersini temel alır ve mikroekonominin üç ana başlığı altında sınıflanacak konuları ele alır: Tüketim teorisi, Üretim Teorisi, Bilgi ve Belirsizlik. Bu ders, öğrencileri talep, arz, denge fiyatı, tüketici fayda maksimizasyonu, üretici kar maksimizasyonu ve refah ekonomisi gibi konular hakkında bilgilendirecektir. Bu kapsamda, ögrenciler, firmaların faktör ve mal piyasalarındaki üretim kararlarını, bununla birlikte tüketicilerin belirli bir bütçe altında nasıl fayda maksimizasyonu sagladiklarini öğreneceklerdir. Rekabet, piyasa gücü, kamu malları, dışsallık ve etkinlik gibi konularda detayli bilgi verilmesi planlanmaktadır.

YNTM 202 İşletmelerde Etkin İletişim I (3 Kredi)
Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve Powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

MHSB 202 Finansal Muhbasebe II (3 Kredi)
Aktif hesaplar, dönen varlıkların kaydedilmesi, duran varlıkların kaydedilmesi, amartisman yöntemleri, stok değerleme yöntemleri, varlıkların elden çıkarılmasının kaydedilmesi ve maddi olmayan duran varlıklarla ilgili kayıtlar, pasif hesaplar, kısa vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, uzun vadeli yabancı kaynakların kaydedilmesi, öz kaynakların kaydedilmesi, gelir, gider ve maliyet hesapları ve bu hesapların kaydedilmesi konularını içeren bir derstir. Varlık Hesapları, Kaynak Hesapları (Borçlar), Özkaynaklar, Gelir Tablosu ve Satışlar Maliyeti Tablosu Hesapları, Gelir Heapları, Gider Hesapları, Maliyet Hesapları, Menkul Varlıklarla ilgili İşlemler, Nakit Akım Tablosu, Finansal Analiz.

EKON 202 Makroiktisat (3 Kredi)
Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders temel Keynesyen makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Derste toplam gelir, büyüme teorileri, para ve maliye politikaları, ödemeler dengesi, döviz kurları, uluslararası parasal rejimler, işsizlik, enflasyon, istikrar politikaları üzerinde durulacaktır.Ayrıca bu ders, maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.

MTMK 282 İstatistik II (3 Kredi)
Örnekleme kavramı, istatistik, örneklem istatisklerinin dağılımları, parametre tahmini. Tahmin edicilerin bulunma yöntemleri, en küçük kareler, momentler ve en çok olabilirlik yöntemi. Tahmin edicilerde aranan özellikler. Yeterlilik, tutarlılık, etkinlik, yansızlık. Düzgün en iyi yansız tahmin ediciler. Hipotez testleri. Testlerin bulunma yöntemleri, hata olasılıkları ve testlerin gücü ve güç fonksiyonu.

YNTM 207 İşletme Hukuku (3 Kredi)
Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Tüketici Hukuku.

PAZL 303 Pazarlama İlkerleri (3 Kredi)
Pazarlamanın önemi işletmelerce benimsenmesine karşın, ana kavramların anlaşılması ve uygulamada görülen zorlukların aşılması için pazarlama ilke ve işlevlerinin temelde daha iyi kavranması gerekiyor. Pazarlama İlkeleri derslerindeki amaç öğrencilerin gerçek yaşamda değerli bulacakları kavram ve uygulamaları en yalın bir şekilde sunabilmektir.

MHSB 301 Yönetim Muhasaebesi (3 Kredi)
Yönetim açısından maliyet muhasebesi dersi; temel kavramlar, maliyetin tanımı, maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet sistemleri, finansal tablolar ve muhasebe kayıtları, maliyet türleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, birleşik üretimde maliyetleme, işletme bütçeleri, standart ve değişken maliyet sistemleri ve başabaş analizi konularını içeren bir derstir.

EKON 306 Para ve Bankacılık (3 Kredi)
Para ve Bankacılık dersinin amacı, para ve bankacılık sektöründe yer alan temel kavramların değerlendirilmesini ve bu kavramlar arasında var olan ilişkilerin anlaşılmasına yönelik temel bilgilerin verilmesinidir. Para, Banka ve finansal kuruluşlarla ilgili konularda teorik ve analitik bilgilerin yanısıra piyasadaki etkileşimlerine yönelik pratik analizler de yer alacaktır. Derste incelenecek temel konu başlıklarını para teorisi, para politikası, faiz teorileri, maliye politikası, Keynesian Cross Model analizi, ISLM modeli ve uygulamaları, uzun vade para ve mal piyasaları dengesi olarak sıralayabiliriz.

YNTM 310 Örgütsel Davranış (3 Kredi)
İnsanın örgütlerde bireysel ve grup içi davranışları, bireyin özellikleri, davranışları, örgütte oynadığı roller, grup oluşumları ve grup davranışları, bireysel öğrenme ve özendirme kuramları, liderlik yaklaşımları, bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri, gücün kazanılması ve kullanılması, bireyler arası iletişim ve çatışma yöntemi ile çatışmaları çözüm yolları.

FNSY 301 Finansal Yönetim I (3 Kredi)
Dersin ana yapısı Finansal Yönetim ve Finansal Analiz’e giriş şeklinde planlanmıştır. İsletmelerde finansal amaç, finans fonksiyonunun tanımı, mali tablolar, fon akım tablosu analizleri, oran analizleri, paranın zaman değeri kavramı ve bileşik faiz formülleri hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, tahvil ve hisse senetlerinin tanımı ve işleyişi ve yatırım projelerini değerlendirme yöntemleri konularına değinilmektedir.

PAZL 306 Pazarlama Yönetimi (3 Kredi)
Dünya önderlerinden küçük çaplı işletmelere kadar uzanan birçok kuruluşta pazarlamanın işleyiş ve yöntemleri ile bu işleyişin esas sonucu olan pazarlama planı arasında bir güdümsüzlük yaşandığı gözlemleniyor. Pazarlama Yönetimi derslerine katılan öğrenciler pazarlama plan ve uygulunması ile birlikte gerekli yönetim becerilerini de öğrenme fırsatını bulacaklardır.

YNTM 308 Yöneylem Araştırması (3 Kredi)
Yöneylem araştırması ile ilgili teknikleri, uygulamalar ve doğrusal programlama ve modellemeler incelenmektedir. Ayrıca, kıt kaynakların çeşitli işlem ve faaliyetlerde etkin ve verimli kullanma teknik ve yöntemleri ile karar vermede, bilimsel yaklaşımlar öğretilmektedir.

FNSY 302 Finansal Yönetim II (3 Kredi)
Ders “Finansal Yönetim I” (FNYS 301) dersinin devamıdır. Bu ders aracılığı ile finansal planlama çerçevesinde pro-forma finansal tabloların oluşturulması, başabaş noktası analizleri, riskli projelerin değerlendirme konularına yer verilecektir. Ayrıca, şirketlerin yatırım ve finansman kararlarında kullandıkları sermaye bütçeleme teknikleri çerçevesinde risk ve getiri arasındaki ilişki, sermaye yapısı ve oluşumu, sermaye maliyeti ve firma değerlendirmesi incelenmektedir. Son olarak da işletmelerde uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyetleri konuları ile kısa vadeli finansal planlama ve nakit bütçesi yöntemleri konularına değinilmektedir.

YNTM 307 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 Kredi)
Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması; bilimsel araştırma tasarımı, bilimsel araştırmanın önemi, bilimsel araştırma sorusu ve evrenin tespiti; veri toplama teknikleri; deney, mülakat, gözlem, soru cetvelleri, ikincil kaynaklar, soru türleri ve soruların ölçeklenmesi, ölçek türleri, örneklem teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik, yazım kuralları.

SOSY 301 Sosyoloji (3 Kredi)
Bu ders, sosyal bilimler alanına tabi olan sosyoloji disiplinin temel kuram ve konularını öğretmeyi amaçlar. Sosyoloji disiplinin içinde farklı metodolojik bakış açılarını incelerken; sosyolojinin temel yapı taşlarını oluşturan kültür, sosyalleşme, sosyal yapı, sosyal kontrol, sosyal norm, toplumsal katmanlaşma, küreselleşme, eşitsizlik biçimleri ve halleri, sosyal hareketler ve sosyal değişim gibi konuları irdeler. Bir başka değişle, bu ders öğrencilerin sosyolojik tahayyül etme kapasitelerini geliştirip dünyada ve etrafımızda cereyân eden toplumsal olgulara yeni ve eleştirel bir bakış açısıyla bakmalarını sağlamayı amaç edenir.

YNTM 404 İnsan Kaynakları Yönetimi (3 Kredi)
İnsan kaynakları yönetimine giriş, temel kavramlar, işletmedeki yeri ve önemi, personel işlevinin geleneksel yapısı, insan kaynakları yönetimi konusu ve uğraş alanı, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları politikası, insan kaynakları politikasının tanımı, ilkeleri ve içeriği, işgören politikasının amaç ve araçları, iş gücü planlaması, işgören politikasının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, iş analizi ve tanımı, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, ücretleme, çalışma koşullarının düzenlemesi, performans değerleme

YNTM 407 Stratejik Yönetim (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencilerin işletme politikalarını anlama ve analiz etmelerine yardımcı olmaktır. Stratejik yönetim bilgisi, yönetim bilgisi, yöneticilerin işletmeyi yönetim kapasitelerini geliştirmektedir. Derste, farklı stratejiler analiz edilmekte ve en uygun olanın belirlenmesi, yöntemlerinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ders süresince konu ile ilgili çeşitli kavramlar ve bunların uygulamadaki örnekleri ele alınmaktadır. Herhangi bir örgütün vizyon ve misyon söylemleri, uygun stratejilerin üretilmesi, seçilmesi ve değerlendirilmesi, bunların örgüt içerisinde yönetsel ve operasyonel süreçlerle ilişkilendirilmesi ile ilgili gibi konular, ders bağlamında irdelenmektedir.

PAZL 401 Pazarlama Araştırmaları(3 Kredi)
Bu ders, pazarlama araştırmasının pazarlama kararlarının verilmesindeki rolünü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırması dersinde özellikle pazarlama kararlarının alınmasında kullanılan bilgiye nasıl ulaşılacağı ve analiz edildiği üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda ders gerek araştırma bulgularının potansiyel kullanıcıları gerekse pazarlama araştırmacılarına yönelik bir derstir.

YNTM 401 Uluslararası İşletme (3 Kredi)
Uluslararası finansal ve ticaret çerçevesinde çok uluslu işletmelerin ekonomik, kültürel, politik ve ekonomik açısından incelenmesi; Uluslararası ticarette karşılaşılan güçlükler, uygulanan stratejiler ve politikalar.

YNTM 453 Üretim Yönetimi (3 Kredi)
Gerçek kuruluşlarda verimlilik, üretkenlik ve rekabet gücünün artırılmasında, yönetim kaynaklarının etkin kullanımı. Üretimde yönetim fonksiyonlarının kapsam muhteviyatının anlaşılması ve uygulama teknikleri. Ayrıca, mal ve hizmet üretiminde, genel konular, yaklaşımlar ve metodların öğrenilmesini içermektedir.

Seçmeli Dersler

EKON 307 Kamu Maliyesi ve Maliye Politikası (3 Kredi)
Bu ders Kamu Maliyesine genel bir bakışı anlatır. Dersin içeriğini pazar kaybı, hükümetin müdahale metodları, program ve proje değerlendirilmesi, hükümetlerin yerel vergileri ve etkiler ile, mali iletişimler oluşturmaktadır. Hükümetin, üretim ve bireylere dağıtım rolleri, ayrıca politika plan iletişiminin, etik ve ekonomik yönü de anlatılacak önemli konulardandır.. Bu ders ayrıca ekonomik refah, kamu mallarının teorisi, maliyet fayda analizi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigorta primlerinin Genel Vergiler içerisindeki Eşitlik ve Verimlilik analizi gibi öğrencileri de yakından ilgilendiren konularda detaylı bilgi verir.

EKON 400 Yönetsel Ekonomi (3 Kredi)
Dersin hedefi; ekonomik teorilerin uygulamalarını anlayarak özelklikle firma yönetiminde ekonomik olarak optimum yönde alınacak kararların küresel ekonomi gerçekleri çerçevesinde ne yönde alınacağı yetisini öğrencilere kazandırmaktır.

EKON 401 Uluslararası İktisat (3 Kredi)
Dersin ana hedefi; öğrencilere uluslararası iktisatın varlığının gerekçelerini ortaya koyarak uluslarararası iktisatın uluslararası ticaret ile ilişkilerini irdelemektir. Dersin öğrenciler tarafından en iyi şekilde anlaşılması için dersin içeriği şu konulardan oluşacaktır. Dersin birinci kısmında; Uluslararası ticaret ve ticaret politikası; ikinci kısımda uluslararası finans ve açık piyasa makroiktisatı; üçüncü kısımda özellikle Avrupa Birliği’nin dünya ekonomisine ve uluslararası ticarete ne yönlü etkileri olduğu ayrıntılı olarak incelenmektedir.

FNSY 404 Uluslarası Finans (3 Kredi)
Bu dersin amacı uluslarası finansın temellerini, parite koşullarını, uluslar arası piyasalarda karşılaşılan risklere karşı korunma araçlarını öğretmektir. Uluslarası Finansal Sistem; Temel Parite Koşulları; Döviz Piyasaları; Döviz Kuru Politikası; Ülke Riskinin Analizi; Kur Riski ve Yönetilmesi; Vadeli Döviz İşlemleri; Futures Sözleşmeleri; Opsiyon İşlemleri; Yabancı Yatırımların Analizi;

FNSY 405 Portföy Yönetimi (3 Kredi)
Yatırım alanında beklenen getiri ve risk kavramları; modern portföy kuramı ve portföy seçme problemi; portföy analizi; risksiz getiri; finansal varlık fiyatlama modeli; faktör modelleri ve arbitray fiyatlama modeli; portföy performansının ölçülmesi.

FNSY 406 Risk Yönetimi (3 Kredi)
Bankacılık sektöründe risk yönetim ihtiyacı; basel uygulamaları; temel risk faktörleri; temel risk faktörlerinin yönetimi; düzenlemeler ve sermaye yeterliliği.

PAZL 402 Uluslararası Pazarlama(3 Kredi)
Uluslararası pazarlamanın amacı, kapsamı ve uygulayıcıları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası pazar araştırmaları ve bilgi sistemleri; uluslararası pazarların analizleri; uluslararası pazarlama karması kararları; uluslararası pazarlama stratejileri ve uygulamaları; uluslararası pazarlamanın geleceği.

PAZL 408 Halkla İlişkiler (3 Kredi)
Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları.

YNTM 408 Satış Yönetimi (3 Kredi)
İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminleşesi, satış programının uygulanması.

YNTM 409 Yönetim Bilgi Sistemleri (3 Kredi)
İşletmelerin çevresel unsurlarla etkileşime açık yapılar olduğunu savunan Sistem Yaklaşımı ile birlikte, Yönetim Bilimine yönelik olarak farklı yaklaşımlar ortaya konmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımların temelinde işletmelerin iç ve dış çevrede yaşanan değişimler karşısında, dinamik dengeyi kurmaya çalışan bir canlı olarak ele alınmaya başlanması ve teorilerin bu bakış açısıyla oluşturulması yatmaktadır.

YTNM410 Tüketici Davranışı (3 Kredi)
Bu ders, tüketici davranışının farklı özelliklerinin anlaşılması için bir giriş niteliğindedir. Bu dersin amacı, tüketici davranış analizinde araştırmacılar tarafından kullanılan temel kuramsal araçların öğrencilere aktarılmasıdır. Öğrencilerin tüketici davranışlarını, nedenlerini, tüketici davranışlarına etki eden faktörleri, tüketim stratejilerini ve tüketici psikolojilerini öğrenmeleri için derlenmiş bir hakkında bilgi edinmelerini sağlamak için tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Tüketiciler hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmek ve sahip olunacak verileri değerlendirerek tüketicilere daha iyi ve verimli hizmetleri üretmeyi amaçlamaktır.

YNTM 425 Bilgi Yönetimi (3 Kredi)
Bu ders içerisinde “Bilgi Yönetimi” kavramının tanımı yapıldıktan sonra örtük bilgi, açık bilgi, iç ve dış bilgi kurumsal bağlamda ele alınmakta; kurumların bilgi altyapısı ve öğeleri sistem yaklaşımı ile incelenmektedir. Ayrıca, bilgi yönetimi yöntemi ve tekniklerine giriş olan bilgiler verilmektedir. Ders bağlamında, bilgi yönetimi hem epistemolojik hem de ontolojik perspektiften öğrencilere anlatılmaktadır. Ders, bilgi yönetiminin teorisi ile uygulama alanlarını, bilgi yöneticiliği mesleğine eleman yetiştirme temeline dayandırılarak verilmektedir.

YNTM 470 Girişimcilik (3 Kredi)
Bu dersin amacı öğrencileri girişimcilik konsepti ile tanıştırmak ve ilerideki kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine faydalı olacak bilgiler ile donatmaktır. Girişimci anlayış ve davranışlar üzerine yoğunlaşan ders teorik ve pratik bilgiler ile bütünlük sağlamaktadır. Öğrencilerin grup çalışması ile hazırlayacakları işletme planı ve yapacakları sunum dönem boyunca öğrenilen bilgilerin pekişmesini sağlayacak.