EKON 101 Ekonomiye Giriş I
İktisadın genel ilkeleri ve ağırlıklı olarak mikroekonomi konuları incelenmektedir. Bu bağlamda: Kıtlık, maliyet ve tercihler, arz ve talep, esneklik, üretici ve tüketici davranışları ile marjinal analizler, serbest (rekabetci) piyasada fiyat oluşumları ve diğer konular incelenmektedir.

SOS 100 Sosyoloji
Bu derste Sosyoloji alanında temel teorik yaklaşımlar ele alınmaktadır. Sosyoloji teorilerinin bireye, gruba, sosyal kurumlara, sosyal tabakalara, değer ve normlara yaklaşımı incelendikten sonra yapı ve sistem analizi konuları üzerinde durulmaktadır.

SİY 101 Siyaset Bilimine Giriş
Bu temel ders, esasla itibarıyla siyaset fenomenini bilimsel olarak özellikle betimleyici ve açıklayıcı düzeylerde analiz yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede siyaset olgusu, bilimsel yöntem, siyaset biliminin alt dalları ve diğer sosyal bilimlerle olan ilişkileri, siyasal bilgi türleri, temel siyasal kavramlar, siyasal inanç sistemleri ve modern ideolojiler üzerinde durulmaktadır

TARH 103 Uygarlık Tarihi
Bu ders, 2.5 milyon yıla kadar geriye giden pre-historik dönemden, günümüze kadarki inasan yaşamındaki ana gelişmeler içermektedir. Sözkonusu ders, esas itibarıyla kültürel değişim süreçlerine ve uygarlığın oluşumu üzerine yoğunlaşmaktadır.. Bu çerçevede neolitik devrim (10000 yıl önce) uygarlıkların yükselişi (5500 yıl önce) rönesans (1350-1520) ve modernizmin doğuşu üzerinde durulmaktadır.

ING 101 Ingilizce I
Bu kurs, öğrencilere, özellikle sözcük hazinelerini zenginleştirme olanağı sağlayarak, okuduklarını daha iyi anlayabilme ve anladıklarını sözlü veya yazılı olarak anlatabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktır.

ATA 101 Atatürk İlkeleri I
Bu derste Atatürk ilkeleri analitik ve tarihi bakış açılarıyla incelenecektir.

SİY 102 Siyaset Bilimine Giriş
Bu temel ders, siyasetin daha çok yapısal ve davranışsal boyutları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda özellikle siyasal sosyalleşme süreçleri, devlet ve kurumları, bürokrasi ve kamu yönetimi, siyasal sistemler, siyasal partiler, çıkar grupları, seçim ve seçim sistemleri, ve uluslararsı ilişkiler gibi konular incelenmektedir

EKON 102 Ekonomiye Giriş II
Milli gelirin tanımı, hesaplama yöntemleri; tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları; enflasyon ve enflasyon hesapları; para ve mali politikalar; istihdam ve büyüme problemleri; toplam arz ve talep modeli; gelişme politikaları ve trendler

SİY 111 Politik Düşünce Tarihi
Bu derste, esas itibarıyla antik dönemden erken modern döneme kadarki öndegelen siyasal düşünürleri ve düşünceleri tarihsel olarak incelenmektedir. Bu çerçevede Antik Yunan düşünürlerinden Plato, Aristo, Helenistik düşünce, Antik Roma düşünürlerinden Polybius ve Cicero, Ortaçağ düşünürlerinden Saint Augustine ve John of Salisbury, Hümanizm ve Rönesans düşüncesi, Machiavelli, Thomas Hobbes ve John Locke gibi düşünürler üzerinde durulmaktadır

HUK 106 Hukuka Giriş
Ders hukuk alanına genel bir giriş yapmaktadır. Hukukun niteliği ve sistemleri, hukukun gelişmesi, mahkemelerin yapıları ve çalışmaları dersin konularındandır. Aynı zamanda tüzel kişilik ve “kapasite” kavramları, Avrupa Birliği Hukuku ve Kurumları, şirketler hukuku vb. konular dersin kapsamını içerir.

ING 102 Ingilizce II
Bu dersin temel amacı öğrencilerin ingilizce parçaları kavrayıp özetlemelerini geliştirmektir

ATA 102 Atatürk İlkeleri II
Bu derste Atatürk’ün ilkeleri analitik ve tarihi bakış açılarıyla incelenecektir.

ING 205
Bu dersin amacı öğrencileri araştırmalarından, var olan bilgilerle nasıl özet yazabilmelerine yardımcı olmakdır.

ARA 202 Araştırma Metodları
Bu ders öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir. Farklı araştırma yöntemleri ve araştırma sürecini, nasıl araştırma konusu seçebileceklerini, literatür taraması ve araştırma soruları geliştirmeye yönelik pratik öneriler içermektedir. Ayrıca veri toplama ve alternatif araştırma yöntemlerine de değinmektedir. Akademik ve etik kurallar bu dersin en önemli kısmını oluşturur. Verileri değerlendirme ve etkin araştırma raporu veya tez yazma dersin son kısmını içermektedir.

Uİ 207 Uluslararası İlişkilere Giriş 1
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu bağlamda öğrencilerin diğer dönemlerde aldıkları bölüm derslerine yönelik olarak formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır

TARH 203 Diplomasi Tarihi
Kurs Westphalia Barış Anlaşması sonrası ortaya çıkan avrupa Devletler sistemini ; büyük Güçlerin ortaya çıkışını; Güçler Dengesi sistemini ; Fransız Devrimi, Napoleon; Alman İmparatorluğu ve Hitlerin meydan okumasını; Avrupa ülkerinin Denizaşırı İmparatorluklarının ortaya çıkışını, Dünya savaşları ve dekolonizasyon sürecini inceler.

HUK 205 Anayasa Hukuku
Ders Anayasa Hukukuna genel bir girişi amaçlamaktadır. Anayasanın Doğası, Sınıflandırılması, Güçler Ayırımı Doktrini, Hukukun Üstünlüğü, ve Parlementonun Üstünlüğü kavramları ile İfade Özgürlüğü , Kişilikler , Mülk , Birlikler, Doğal Adalet, Kanun Yapma Hakkının Devri, İdare Hukuku gibi konular bu dersin kapsamında ele alınmaktadır

SİY 210 Modern Politik Düşünce
Derste Milton’dan Marks’a önemli düşünürler anlatılmaktadır. Bu dönemdeki düşünürlerin günümüz politikası ve uluslararası ilişkilerine yaptığı katkılar anlatılmaktadır. Düşünürlerin görüşleri anlatılırken yaşadıkları dönemin/çevrenin özgünlüğü ve günümüzle farklılıklarına özel vurgu yapılmaktadır.

ING 206 Akademik İngilizce Yazımı
Açıklayıcı-Yorumlayıcı yazma çalışmaları dersin ilgi alanıdır. Öğrenci yazmayı bir süreç olarak algılar ve kendi düşüncelerini akademik bir dille, açık ve kesin bir şekilde ifade etmeyi öğrenir. Öğrenciler, akademik yazım öncesinde örnek metinleri okur ve analiz eder. Yazım öncesi aktiviteleri öğrencilere beyin fırtınası çalışmalarıyla fikirlerini organize ettirir ve bir metin çerçevesini oluşturur. Öğrenciler yazdıkları metinleri, eğitmenin yorumları (önerileri) doğrultusunda düzeltir ve yeniden yazar.

Uİ 208 Uluslararası İlişkilere Giriş 2
Güz döneminde verilmiş olan Uluslararası İlişkiler-I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve uluslararası politika ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu bağlamda öğrencilerin diğer dönemlerde aldıkları bölüm derslerine yönelik olarak formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır.

TARH 205 Dünya Tarihi
Bu derste genel olarak 20. yüzyıl siyasi tarhi incelenecektir. Derste, dünyanın son yüzyıl içerisinde geçirdiği hızlı değişimin yarattığı siyasi gelişmeler teorik çerçeve içerisinde tartışılacaktır. Bu çerçevede, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının nedenleri ve sonuçları, Soğuk Savaş döneminin ve sonrasınıın siyasi gelişmeleri özelliklle incelenecektir

TARH 206 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Bu ders Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihini incelemektedir. Cumhuriyet’in kuruluşu ile başlayıp hukuk, eğitim, ekonomi iç ve dış politikadaki değişimleri önemli dönüm noktaları ışığında değerlendirmektedir. Dersin ikinci bölümünde Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşındaki rolü, 1950-60 Demokrat parti yönetimi, 1960, 1971 ve 1980 askeri müdahaleleri ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini ele almaktadır.

HUK 307 Uluslararası Hukuka Giriş
Uluslararası hukuğun tarihçesi ve oluşumu, önemi, kullanımı. Uluslararası hukuk teoriler ve uygulamaları. Uluslararası hukuğun günümüzde farklı alanlarda kullanımı. Yapılan çeşitli uluslararası anlaşmalar (bölgesel ve/veya konuya dayalı), tarihçeleri, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından önemleri ve kullanımları. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kurulumlar ve uluslararası aktörlerin rolü

Uİ 311 Türk Dış Politikası 1
Türk dış politikasının kuramsal çerçevesinin aktarılması; Türk dış politikasının uygulanmasıyla ilgili genel bilgi verilmesi; Kurtuluş Savaşı’ndan 1980’e Türk dış politikasının iç ve dış gelişmeler çerçevesinde incelenmesi; Ele alınan konularla ilgili uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler kavramlarının açıklanması

Uİ 313Uluslararası Politika ve Güvenlik
Derste günümüz dünya siyasal sistemi tartışılmakta, bu tartışma öncesinde ise uluslararsı politikaya ilişkin tarihsel, teorik tanımlamalar ve tasvirler gerçekleştirilmektedir. Bu tartışmaları takiben ise, ulus-devlet, ulusal çıkar, ulusal güvenlik ve dış politika kavramları alternatif kavramlar; ulus ötesi, uluslararası güvenlik ve ekonomik işbirliği kavramlarıyla birlikte karşılaştırmalı bir şekilde tartışılmaktadır.

Uİ 316 Uluslararası İlişkilerde Teori
“Uluslararası İlişkiler Teorileri” dersi uluslararası ilişkiler alanında önemli tartışmalara bir giriş yapmaktadır. Uluslararası İlişkiler Teorileri’nin tarihsel boyutuyla konulara giriş yapar. Derste liberal, realist, constructivist ve Marksist teorilerinin öğretilir. Bu derste level of analysis problem, teorilerin ana varsayımları ile kilit kavramları anlatılır. Ayrıca realist teoriye günümüzde getirilen eleştiriler özellikle incelenir.

TARH 308 Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı 1
Kabile örgütlenmesinden ve Osmanlıların kökenlerinden başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünsel değerlendirilmesi yönünde, uc beyliğinin devlet’e dönüşümü, Osmanlıları harekete geçiren ve geliştiren iktisadî ve toplumsal etkenler, 15. Yüzyıl’ın idarî ve askerî müesseseleri, Töre/Törü ve Yasa/Yasak’ın değişimi incelenmektedir.

Uİ 312 Uluslararası Kurumlar ve Örgütler
Dersin temel amacı günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde aktör olmaya başlayan uluslararası örgütlerin tarihi ve günümüzdeki işlevlerini tartışmaktır. Bunun yanısıra uluslararsı ilişkiler teorisyenlerinin, uluslararsı örgütlerin dünya siyasetinde nasıl bir yere sahip olduklarına ve olmaları gerektiğine dair düşüncelerinde dersin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır. Derste, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin rollerini ve işlevlerini öğrencilere interaktif bir ders işleyişiyle anlatılmaktadır

Uİ 314 Uluslararsı Politika ve Ekonomi
Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi’nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası Politik Ekonomi alanı birçok farklı alanın biraraya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapısalcılık üzerinde durulmaktadır.

Uİ 315 Türk Dış Politikası 2
1980’den sonra Türkiye’de yaşanan köklü ekonomik ve siyasi değişikliklerin tartışılması; 1980’den 2001’e Türk dış politikasının iç ve dış gelişmeler çerçevesinde incelenmesi; Ele alınan konularla ilgili uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler kavramlarının açıklanması.

SİY 312 Karşılaştırmalı Politik Sistemler
Bu ders farklı siyasi sistemleri yapısal ve işlevsel açıdan incelemektedir. Dünyada neden farklı siyasi sistemler vardır? Aralarında herhangi bir benzerlik var mı? Farklı siyasi sistemler nasıl incelenebilir? Bütün bu sorulara cevap ararken, bu derste öğrencilerin analitik becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmiştir. Karşılaştırmaklı teorik ve metodik altyapı verildikten sonra dünyada farklı siyasi sistemleri olan Birleşik Devletler, Fransa, Hindistan, Çin, Nijerya gibi ülkeler incelenmektedir
Hist 309 Osmanlı, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yapısı 2

TARH 309 Osmanlı Ekonomik, Sosyal, Siyasal Yapısı 2
Osmanlı Devleti’nin ilk aşamasından imperium çağına geçişin dinamikleri, hukukî sistemin ağırlığı; Osmanlı ‘Yönetici Sınıf’ı ve saray teşkilâtı, memleket/eyâlet yapısı; merkezî idâre ve genel olarak müesses nizâmın restorasyonu, Avrupa’da güç dengesini farklılaştıran gelişmeler, iktisadî ve mâlî temel değişimler, geleneksel çizgideki ıslahat çağı, Jön Türk Devrimi ve dahilî tepkiler, hükm’ün yeniden kavramsallaştırılması incelenmektedir

Uİ 401 Güncel Uluslararası Olaylar Analizi 1
Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yürütülen Uluslararası İlişkiler Analizi dersinin amacı, yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde meydana gelen olayları, gelişmeleri ve uyuşmazlıkları çözümleyebilmek ve bu olaylara tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Öğrencilerin, dünyadaki olay ve gelişmeleri kuramsal ve analitik bir düşünce sistematiği içinde değerlendirebilmelerine zemin sağlayan bu ders; dünya siyasetini şekillendiren temel meseleleri çok boyutlu bir şekilde ve değişik analiz düzeylerinde açıklamaya ve tanımlamaya çalışarak, uluslararası sistemin işleyişi ve sistem içerisinde hareket eden yerel, bölgesel ve küresel aktörleri mercek altına almaktadır.

Uİ 400 Kıbrıs Meselesi
Genel bir tarihi girişten sonra kurs kıbrıs sorununun 1950 lerden günümüze kadar gelişmesini, sorunu şekillendiren tarafların her safhada çatışan çıkar ve algılamalarını, iç ve dış faktör/aktörlerin rollerini inceler; bu çerçevede İkinci Dünya savaşı sonrası, kısa süren bağımsızlık dönemi (1960-63), kritik 1963-74 yılları ele alınacaktır. Daha sonra ise Kıbrıstaki toplumlararası müzakereler ve bunun neticesinde ortaya çıkan 1977- 79 zirve anlaşmaları, Gali Fikirler Dizisi(1992) Annan Planı (2002-4) ve sonraki BM girişimleri incelenecektir.

Uİ 402 Güncel Uluslararası Olaylar Analizi 2
Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yürütülen Uluslararası İlişkiler Analizi dersinin amacı, yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde meydana gelen olayları, gelişmeleri ve uyuşmazlıkları çözümleyebilmek ve bu olaylara tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Öğrencilerin, dünyadaki olay ve gelişmeleri kuramsal ve analitik bir düşünce sistematiği içinde değerlendirebilmelerine zemin sağlayan bu ders; dünya siyasetini şekillendiren temel meseleleri çok boyutlu bir şekilde ve değişik analiz düzeylerinde açıklamaya ve tanımlamaya çalışarak, uluslararası sistemin işleyişi ve sistem içerisinde hareket eden yerel, bölgesel ve küresel aktörleri mercek altına almaktadır.

Uİ 415 Orta Asya Politikaları ve Kafkaslarda Siyaset
Bu derste bölgenin tarihsel ve kültürel geçmişi ile ilgilenmekle birlikte günümüzde bölgenin temel siyasal konuları olan milliyetçi ve dini akımları da tartışılmaktadır. Bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan bölge devletlerinin (Rusya, Kazakistan v.s) dış ilişkilerine de yoğunlaşılmaktadır. Bununla birlikte bölgesel ve global güçlerin (İran, Türkiye, ABD v.s) Orta Asya ve kafkasya üzerine dış politika yönelimleri de tartışılmaktadır

Uİ 466 Stratejik Istihbarat
Bu dersin amacı istihbarat kavramını, istihbarat toplama, analiz etme ve değerlendirme döngüsü çerçevesinde tanımlamaktır. Ders, uluslararası ilişkiler bağlamında gerçekleştirilen istihbaratın, hem teorik hem de uygulamalı yönlerini öğrencilere anlatmayı hedeflemektedir. Bu açıdan öğrencilere istihbarat raporu hazırlatılması, dersin nihai hedefleri arasındadır. Dersin içeriğinde yer alan konular sırasıyla; istihbarat kuramı, istihbarat döngüsü yönetimi, casusluk, teknolojik istihbarat, coğrafi istihbarat, görüntü istihbaratı, mali istihbarat, meteorolojik istihbarat, karşı istihbarat ve istihbarat ve etik ile istihbaratçının taşıması gereken özellikleri şeklinde verilebilir. Sherman Kent’in dediği gibi, “Herşey istihbaratsa, istihbarat hiçbir şeydir” vizyonu, bu derste öğrencilere benimsetilmeye çalışılmaktadır.

Uİ 423 Balkan Politics
Bu ders 19. ve 20. yüzyılda Balkan siyasi tarihini incelemektedir. Osmanlı devletinin Balkanlar’daki hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan Sırbıstan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya’daki ulus-devletlerin oluşum süreçlerini ele almaktadır. Dersin ikinci bölümü Balkanların Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki rolü ve bölgedeki siyasi değişimi değerlendirmektedir. İkinci Dünya Savaşı, takip eden Soğuk Savaş döneminde Balkanlarla, Soğuk Savaşın sona ermesi ve eski Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasıyla bölgede patlak veren etnik çatışmaları incelemektedir.

Uİ 508 Balkanlarda Barış İnşaası

Bu ders barış inşa sürecini kavramsallaştırıp, insani müdahale sonrası barış inşaasının mümkün olup olmadığını sorgulamaktadır. Barış inşa araçlarının eksikliklerini Bosna Hersek ve Kosovo örnekleri üzerinden değerlendirmektedir. Bu derste incelenen ana kavramlar: barış inşaası, insani müdahale, barış inşa araçları (çatışma sonrası seçimler, insan hakları, mültecilerin geri dönüşü), Dayton Barış Anlaşması, Kosova ve BM Güvenlik Konseyi Kararı 1244

Uİ 426 Orta Doğu Politikaları
Derste hem tarihsel hem de günümüz Orta Doğu politikaları anlatılır. Önce Orta Doğu’nun tarihsel ve kronolojik bir resmi çizilir ve uluslararası olaylar bu çerçevede sunulur. Orta Doğu’da ulus-devletlerin oluşumu, bağımsızlık sonrasında seçkinlerin hedefleri, bölgenin ekonomik-politik durumu, bölgedeki muhalefet hareketleri, siyasal İslamın rolü, bölgede 2011yılında yaşanan gelişmeler, demokratikleşme“ çabaları dersin içeriğini oluşturur.Bu ders Arap dünyası, İran ve İsrail devletleri temel alınarak işlenmektedir.

Uİ 422 Çatışma ve Çatışma Çözümleri
Çatışma Çözümleri dersi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların nedenleri ve dinamiklerini, barış kuramları, barış hareketleri ile çatışmaların çözülmesi ve barışın sağlanması konusunda yapılan çalışmaları incelemeyi amaçlamaktadır.