Ders Tanımları

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi / I. Yarı Yıl

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
MTH171 İşletme ve İktisat İçin Matematik I Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları. mutlak minimum ve maksimum değerleri, grafikler.
EAS101 İktisada Giriş: Mikro İktisat İktisadın Metodu ve Amacı, Ekonomik Problem: Yokluk ve Seçim, Talep, Arz ve Pazar Dengesi, Talep ve Arz Uygulamaları ve Elastikiyet, Hane halkı Davranışları ve Tüketici Seçimi.
CMP151 Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilgisayar Dünyasına Giriş, Bilgisayarın Tanımı, Bilgisayarın Tarihçesi, Bilgisayar Kuşakları, Bilgisayar Sistemlerinin Elemanları, Bilgisayarın Donanımı, Bilgisayarların Sınıflandırılması.
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları.
TUR101 Türk Dili I Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları).
ENG101 İngilizce -1 Dilbilgisi ve tüm dil becerilerini geliştirmek.

Bahar Dönemi / II. Yarı Yıl

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG120 Lojistiğe Giriş I Lojistiğin Tanımı ve Önemi, Lojistik Sistemleri, Lojistik Altyapı, Taşımacılık Sistemleri ve Lojistik Hizmetleri, Depolama, Elleçleme ve Toplama Sistemleri.
MTH172 İşletme Matematiği II Limit ve Süreklilik, Ortalama Değişim Oranı ve Eğim, Türevler, Anlık Değişim Oranı, Yüksek Mertebeden Türevler, Optimizasyon, Eğilme Noktalarının Sarkması.
EAS103 İşletmeye Giriş İş Dünyası, Girişimciler, Yöneticiler, Yönetici Olmayanlar (Çalışanlar), İş Ortamı, İş Türleri, İşin Hukuki Yapısı, İş Ortaklıkları Oluşturma, İthalat ve İhracat, Küresel Ticaret Aşamaları.
EAS102 İktisada Giriş: Makro İktisat Kredi, bankalar ve para, Ekonomik dalgalanmalar ve issizlik, İssizlik ve mali politika, Enflasyon ve para politikası, Teknolojik ilerleme, issizlik ve uzun dönemde yasam standartları.
CMP152 Bilgisayar Uygulamalarına Giriş Windows’a Giriş, Windows Komutları, Windows’un komuta işleyişi, Microsoft Office’e Giriş, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Power point Projesi.
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri.
TUR102 Türk Dili II Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.).
ENG102 Yabancı Dil – 2 Bu ders öğrencilerin ileri seviyede İngilizce öğrenmesine yöneliktir.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi / III. Yarıyıl 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG210 Lojistiğe Giriş II Envanter, Stok ve Ön Tedarik Yönetimi, Lojistik Ağ Planlaması, Lojistikte Bilişim Teknolojileri, Lojistikte Yatırımlar ve Finansman.
LOG211 Taşımacılık İlkeleri Lojistikte Taşımacılığın Rolü, Ekonomi İçin Taşımacılığın Rolü, Global Ticaret Planlamasında Taşımacılığın Rolü, Taşımacılık Ekonomisi, Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Sanayii.
EAS203 Muhasebe I Muhasebe iş kararının temeli, Mali durum değişikliklerini kaydetmek, İşletme gelirinin ölçülmesi, Muhasebe döngüsünün tamamlanması, Ticaret faaliyetleri için muhasebe.
EAS304 Pazarlama Pazarlama, Müşteri Değeri Oluşturma ve Angajman, Şirket ve Pazarlama Stratejisi, Müşteri Angajmanı, Değer ve İlişkiler kurmak için Ortaklık Yapmak, Pazarlama Ortamını İncelemek.
EAS104 Yönetimin İlkeleri Yönetim İlkeleri, Yönetim Temelleri, Teori ve Uygulama, Planlamanın Doğası, Karar verme, Organizasyonun Niteliği ve Amacı, Temel Bölümlendirme, Hat / Personel Yetkisi ve Yerel Yönetim.
AFC281 İşletmelerde Etkin İletişim I Bu dersin amacı, öğrencilerin İngiliz Dilbilgisi ve sözcük dağarcıklarını alan veya sektör bağlamında anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır.

Bahar Dönemi / IV. Yarıyıl 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG220 Tedarik Zinciri Yönetimi I Tedarik Zincirine Giriş, Tedarik Zinciri Performansı, Tedarik Zincirinde İtici Güçler ve Metrikler, Dağıtım Şebekelerini ve Uygulamaları Tasarlama, Tedarik Zincirinde Ağ Tasarımı.
AFC282 İşletmelerde Etkin İletişim II Ticari veya ilgili alanda etkin iletişim kurulmasını sağlamaktadır.
EAS204 Muhasebe II Tesis ve ekipman, Amortisman ve Maddi Olmayan Varlıklar, Çoğu ticari kuruluşta ortak olan yükümlülükler, Ortaklık, Muhasebe Kavramları, Mesleki Hüküm ve Etik Davranış.
MTH281 İstatistik I Frekans dağılımları ve Grafik Frekans Dağılımları, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Dispersiyon ve Çarpıklık Ölçüleri, Temel Kavramlar ve Olasılık Kuralları, Olasılık Dağılımları.
LOG501 Seçmeli Ders I Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG221 Staj I Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG310 Tedarik Zinciri Yönetimi II Tedarik Zincirinde Ölçek Ekonomisini Yönetme, Tedarik Zincirinde Belirsizliğin Yönetimi, Ürün Bulunabilirliğinin Optimal Seviyesinin Belirlenmesi, Tedarik Zincirinde Ulaştırma.
LOG311 Proje Yönetimi Çağdaş Örgütlerde Projeler, Stratejik Yönetim ve Proje Seçimi, Proje Yöneticisi, Proje Aktiviteleri ve Risk Planlama, Bütçeleme: Maliyet ve Risk Tahmini, Çizelgeleme.
EAS308 Operasyonel Yönetim Operasyonlar ve Verimlilik, Küresel Ortamda Operasyon Stratejisi, Tahmin, Malların ve Hizmetlerin Tasarımı, İstatistiksel Süreç Kontrol, Kapasite ve Kısıt Yönetimi, Yerleşim Stratejileri.
LOG502 Seçmeli Ders II Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG503 Seçmeli Ders II Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG504 Seçmeli Ders IV Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.

Bahar Dönemi / VI. Yarıyıl

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
AFC302 Yönetimde Sayısal Analiz Yönetim Bilimi, Doğrusal Programlama: Model Formülasyonu ve Grafik Çözüm, Doğrusal Programlama: Bilgisayar Çözümü ve Duyarlılık Analizi, Tamsayılı Programlama, Ulaştırma, Aktarma ve Atama Problemleri.
EAS301 Finansal Yönetim I Şirketin Amaçları ve Yönetimi, Finansal Pazarlar ve Kurumlar, Muhasebe ve Finans, Şirket Performansının Ölçülmesi, Paranın zaman değeri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi.
LOG505 Seçmeli Ders V Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG506 Seçmeli Ders VI Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG507 Seçmeli Ders VII Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG321 Staj II Staj herhangi bir iş yerinde (kamu ya da özel sektör) saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi VII. Yarıyıl 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG410 Perakende Yönetimi ve Perakende Lojistiği Perakenciliğe Giriş, Perakendecilerin Çeşitleri, Çok Kanallı Perakendecilik, Perakende Lojistiği, Taze Gıda Perakende Lojistiği, Perakende Tedarik Zincirinin Uluslararasılaşması.
LOG411 Satın Alma ve Tedarik Satınalma ve Satın Alma Koşulları Hakkında Genel Bilgi, Değer Zincirinde Satın Alma ve Satın Almanın Rolü, Satın Alma Davranışları ve Karar Alma, Satın Alma ve Satın Alma Yönetim Süreci.
LOG412 Küresel Lojistik Yönetimi Küresel Lojistik ve Küresel Tedarik Zinciri Kavramlarına Giriş, İşletmeler için Uluslarasılaşma Süreci, Uluslararası Ticaretin Temelleri ve Çevre Analizi, Küresel Yük Taşımacılığı Yönetimi.
LOG508 Seçmeli DersVIII Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG509 Seçmeli Ders IX Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG510 Seçmeli Ders X Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.

Bahar Dönemi / VIII. Yarıyıl 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG420 Toplam Kalite Yönetimi Kalite ve toplam kalite yönetiminin temel kavramları Kalite ve toplam kalite yönetiminin tanımları ve tarihi, toplam kalite yönetiminin 8 ilkesi, Kalite kavramlarının evrimi ve kalite paradigmaları.
LOG421 E-Lojistik Elektronik ticarete genel bakış, Elektronik pazarlar: Mekanizmalar, Araçlar ve Elektronik Ticaretin Etkileri, Elektronik ticarette perakendecilik: Ürün ve hizmetler, B2B elektronik ticaret.
LOG422 Lojistikte Uygulamalı Atölye Ders, konuk konuşmacılar davet edilerek, öğrencilerin dinleme becerileri, eleştirel analiz ve sunum teknikleri de dahil olmak üzere lojistik yönetim ilkelerinin genel bir bakış açısıyla daha iyi anlaşılması için tasarlanmıştır.
LOG511 Seçmeli Ders XI Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.
LOG512 Seçmeli Ders XII Seçmeli dersler bölümünde sunulmaktadır.

Seçmeli Dersler 

DERS KODU DERS ADI DERSİN TANIMI
LOG500 Hava Taşımacılığı ve Havaalanı Lojistiği Giriş ve Sanayi Arkaplanı, Regülasyon, Deregülasyon ve Hava Ulaştırmanın Özelleştirilmesi, Havacılıkta Küresel Eğilimler, Küresel Ağ Oluşumu ve Taşıyıcılar Arası İttifaklar, Havayolu Yönetimi.
LOG500 Çoklu Taşıma Yönetimi Taşımacılığa genel bir bakış ve çoklu taşımacılığın gelişimi, Çoklu taşımacılığın kullanım alanları, Taşıma sistemleri modelleri, Ağ yapısı ve modelleri, Çoklu taşımayı ağ perspektifinden değerlendirme.
LOG500 Deniz Taşımacılığı Yönetimi Denizcilik sektörünün yapısı ve unsurları, Temel denizcilik kavramları ve terimleri, Yük türleri ve özellikleri, Deniz tasımacılıgında gemi türleri ve özellikleri, Gemi yönetimi ve gemi yönetim fonksiyonları.
LOG500 Gemi Acenteliği ve Yük Aracılığı İş Yönetimi Lojistik ve deniz tasımacılıgında aracılar, rolleri ve fonksiyonları, Gemi acenteligi ve forwarder isletmeciligine giris, Gemi acenteligi ve forwarderlik temel kavramları ve terimleri.
LOG500 Lojistikte Risk Yönetimi Risk Tanımlama ve Riskle Altında Çalısma, Tedarik Zincirinde Olası Riskler ve Tedarik Zincirini Etkileyen Trendler, Risk Yönetiminde Yaklasımlar, Risklerin Belirlenmesi, Risklerin Analizi, Risklere Yanıt Verme.
LOG500 Demiryolu Taşımacılığı Demiryolu Ulastırma Sistemlerine Giris, Demiryolu Altyapısı, İstasyon ve Parklar, Demiryolu Tasıtları, Rota Planlama ve Sebeke Stratejileri, AB Demiryolu ile Ulastırma Politikaları ve Projeleri.
LOG500 Kentsel Lojistik Giris, Sehir lojistigini modellemek, ITS ile Kent Lojistigi, Arz ve Tedarik Modelleri, Etki Modelleri, Araç Rotalama ve Zaman Planlama, Lojistik Terminallerinin Yerlesim Planlaması.
LOG500 Lojistikte Simülasyon Simülasyona Giris, Simülasyon örnekleri ve genel prensipler, Simülasyon yazılımları: Arena’ya Giris, Arena ile ilgili Ana Bilgiler, Ana olasılık ve istatistik tekrarı, Kuyruk modeleri Girdi Veri Analizi.
LOG500 Şebeke Optimizasyonu Giris, Yollar, Agaçlar ve Döngüler, Algoritma Tasarımı ve Analizi, Ag Üzerinde En Kısa Yollar, Maksimum Akıs, En Düsük Maliyet Akısı, Atamalar ve Eslestirmeler, En Küçük Kapsayan Agaç.
LOG500 Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi GirisYalınlıgın önemi, Yalın kavramı, tarihsel gelisimi, yalın üretim nedir? Yalın felsefesi ve 7 atık, Yalın teknikleri Deger akım haritalaması, 5STPM Kaynakta Kalite (Poke yoke), Görsel Yönetim.
LOG500 Yeşil Lojistik Tedarik Zincirinin Yeşilleşmesi, Lojistiğin Çevresel Etkileri, Yük Taşımacılığının Çevresel Etkileri, Tedarik Zinciri ve Ürünlerin Karbon Denetimi, Ürünlerin Daha Yeşil Ulaştrma Modlarına Transferi.
LOG500 Enerji Dağıtımı Doğalgaz Sektörü ve Piyasası, Doğalgaz Dağıtımı, Sıvılaştırılmış Doğalgazın (LPG) Rolü, LPG Taşımacılığı, Petrol: Uluslararası Evrim, Petrol, Gaz ve Kömür Küresel Dağıtımı.